Speaker

Shishir Khanal
Shekhar-Golchha
Rameshwor Khanal
Nirvana Chaudhary
Michael Kobold
Kewal Prasad Bhandari
Hari Bhakta Sharma
Gagan Pradhan
Dr.Yobaraj Khatiwada
Dr. Upendra Mahatto
Dr. Swarnim Wagle
Dr. Shanker Sharma
Dr. Baburam Bhattarai
Political views
Chiranjibi Nepal
Bhawani Rana
Bhawan Bhatta
Amuda Mishra
Abhimanyu Poddar

moderator

Saurabh Jyoti
Charu Chadha
Ashutosh Tiwari
Anil Chitrakar